Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1 Majitelka a provozovatelka:

Bc. Eliška Müllerová
Hodějice 108
Hodějice 684 01

IČO 02284961

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku od 30.10.2013
Evidenční číslo živnostenského listu:
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Slavkov u Brna

email: eliska.mullerova811@seznam.cz
telefon: 720 261 013
web:https://zdravekrucky.cz
facebooková stránka: https://www.facebook.com/zdravekrucky/?fref=ts

2 Bankovní spojení:

2101171836/2010

3 Všeobecná ustanovení:

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující učiněním objednávky  potvrzuje, že se seznámil s níže uvedenými obchodními podmínkami a že tyto obchodní podmínky akceptuje. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami a jsou pro obě strany závazné.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Prodávající:
Prodávajícím je provozovatel. Dále jen „Prodávající“

Kupující:
Spotřebitel, který objednává zboží u prodávajícího. Dále jen „kupující“

Záruční list, daňový doklad:
Daňový doklad vystavený prodávajícím, který obsahuje zákonem stanovené minimum náležitostí.

Objednávka, kupní smlouva:
Objednávka učiněná prostřednictvím webové stránky, e-mailem, telefonicky nebo písemně, je návrhem kupní smlouvy.
V případě tiskových chyb si prodávající vyhrazuje právo kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.
V případě nutnosti provedení změn v objednávce si prodávající vyhrazuje právo informovat spotřebitele o nastalé změně v novém návrhu kupní smlouvy. Jestliže nebude spotřebitel s navrženou změnou souhlasit, má právo od návrhu kupní smlouvy odstoupit.

Kupní smlouva je uzavřená dodáním objednaného zboží.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech požadovaných údajů.

Potvrzením objednávky stvrzuje spotřebitel souhlas s obchodními podmínkami, platnými v den podání objednávky.

4 Předmět smlouvy- specifikace zboží a jeho cena

Předmětem smlouvy jsou položky uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží).

Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností a přesná cena je u každého zboží uveden přímo na webu. Cena je uvedena včetně všech daní a poplatků. Za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách bude prodávající účtovat kupujícímu nad rámec ceny zboží náklady na dodání zboží kupujícímu.
Kupní cena zboží bude dohodnuta v každé kupní smlouvě s tím, že výše takové kupní ceny bude odpovídat kupní ceně příslušného zboží uvedené v e-shopu v době odeslání objednávky kupujícím. Prodávající je oprávněn ceny zboží jednostranně měnit s tím, že na již uzavřenou kupní smlouvu nebude mít taková změna ceny vliv.

Prodávající se zavazuje dodat zboží bez závad, řádně označené, opatřené českým návodem k použití a platným daňovým dokladem. Tento daňový doklad bude zaslán v elektronické podobě, na přání kupujícího v podobě písemné.

5 Dodací lhůta

Zboží je expedováno nejdéle do 3 pracovních dnů od přijetí platby na účet.
Pokud není požadované zboží skladem, bude kupující o této skutečnosti obratem informován a bude mu navrženo možné řešení- prodloužení doby dodání, dodání alternativního produktu, odstoupení od kupní smlouvy.
Kupující bude v co nejkratší době od učinění objednávky informován o přijetí a jejím následném zpracování.

6 Cena a platba zboží

Uvedené ceny na webu jsou platné v okamžiku objednání- výjimku tvoří tisková chyba, viz. odstavec „Objednávka, kupní smlouva“
Kupní cenu lze uhradit pouze předem na účet prodávajícího.

7 Cena dopravného

Při dodání zboží bude kupujícímu účtováno dopravné dle platného aktuálního ceníku dopravce. Prodávající si vyhrazuje právo provést v návrhu kupní smlouvy změnu ceny dopravného, neodpovídá-li tato cena skutečnosti (z důvodu změn na straně dopravce nebo z důvodu množství zboží přesahujícího parametry přepravce pro uvedenou cenu)

V rámci ČR:
– Česká pošta, Balík do ruky- 128,- Kč
– Česká pošta, Balík na poštu- 108,- Kč
– PPL 79,-
– osobní odběr- možný po platbě předem na účet po domluvě na adrese provozovatele

8 Způsob platby
Platba převodem na účet prodávajícího

9 Záruka
Pokud není stanoveno jinak, trvá záruční lhůta 24 měsíců, a to pouze na výrobky sloužící k běžnému, nekomerčnímu používání.
Záruka se vztahuje na výrobní vady.
Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím,

10 Právo z vadného plnění

Právo z vadného plnění, dále jen „reklamace“ se řídí ustanovením zákona č. 40/1964 Sb, Občanského zákoníku, který upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že
– zboží má vlastnosti, které si strany ujednaly, resp. které prodávající uvedl a kupující s nimi uzavřením kupní smlouvy souhlasil
–  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

Podmínky pro uznání reklamace:
– výrobek byl používán v souladu s návodem a určením
– vada byla oznámena neprodleně po zjištění
–  nedošlo k překročení záruční lhůty
– byl předložen doklad o zakoupení
– reklamaci je kupující povinen uplatnit u prodávajícího
– prodávající posoudí oprávněnost reklamace a rozhodne o způsobu řešení
– pokud nebude vada zjištěna nebo pokud se nebude jednat o vadu podléhající záručním podmínkám, nebude reklamace uznána

Reklamaci nelze uplatnit
– při běžném opotřebení výrobku
– při nesprávném použití výrobku
– při poškození výrobku zaviněném nesprávnou údržbou
Prodávající nenese zodpovědnost za poškození zboží během přepravy.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne převzetí předmětu reklamace. Prodávající o výsledku reklamace obratem vyrozumí spotřebitele.

Adresa pro zasílání reklamací: Eliška Müllerová, Hodějice 108, Hodějice 684 01
Tel. 720 261 013

11 Odstoupení od kupní smlouvy

Při zakoupení zboží na webu http://zdravekrucky.shop1.cz/, resp. https://www.facebook.com/zdravekrucky/ má kupující právo vrátit zboží bez udání důvodů do 14 dnů od jeho převzetí.

Zboží musí vráceno prodávajícímu kompletní,v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky používání, opotřebení či poškození. Originální obal je součástí zboží a i tento nesmí být poškozen. Náklady na vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží , jeho část či obal poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy u zboží, které bylo na jeho přání upraveno.

Odstoupit od kupní smlouvy lze telefonicky, emailem nebo prostřednictvím webové stránky a odesláním zboží na adresu provozovatele (Eliška Müllerová, Hodějice 108, Hodějice 684 01) a nebo po domluvě osobním předáním na této adrese. K odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít přiložený „Formulář k vrácení zboží“, není to však jeho povinností.

Při vrácení zboží odesláním nebude akceptována dobírka, náklady spojené s odesláním hradí kupující.

Při splnění podmínek pro odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů bude zaplacená částka poukázána na číslo účtu kupujícího, které prodejci sdělí.

Prodávající vrátí uhrazenou částku kupujícímu dle podmínek uvedených výše nejpozději do 14 dnů od dne odstoupení od smlouvy, resp. ne dříve, než prodávající skutečně obdrží vrácené zboží zpět.

12 Ochrana osobních údajů

Viz. Podmínky ochrany osobních údajů

Majitelka a provozovatelka Eliška Müllerová je podle zákona 101/2000 Sb. § 16 registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13 Zasílání obchodních sdělení
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoli zrušit, a to informováním prodávajícího o této změně.

14 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

15 Závěrečná ustanovení

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není volně přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

Součástí kupní smlouvy jsou tyto obchodní podmínky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro: Bc. Eliška Müllerová, Hodějice 108, Hodějice 684 01 (IČO 02284961) a vstupují v platnost dne 22.2.2017